Jak zacząć

LivoLINK

Konfiguracja systemu

Przed rozpoczęciem pracy z LivoLINK należy zdefiniować niezbędne parametry, aby dostosować oprogramowanie do potrzeb użytkownika.  

Tworzenie produktów i usług
Dodawanie Kontrahentów
Tworzenie cenników
Nadawanie uprawnień
Dodawanie
Wejdź w Konfigurację > Produkty i usługi > Dodaj.
Wprowadź nazwę, opis i stawkę VAT.
Określ czy produkt/usługa jest Dostępna dla Klienta lub Dostawcy.
Atrybuty produktu
LivoLINK umożliwia indywidualne określanie atrybutów produktu. Atrybutom należy nadać indeks, nazwę oraz przypisać właściwość pola. Atrybut może być zdefiniowaną listą wyboru którą tworzy się w zakładce Konfiguracja - właściwości pól.
Dzięki mapowaniu można przyporządkować dodawany atrybut do zasobów zdefiniowanych w systemie.
Właściwości pól
Właściwości pól umożliwiają tworzenie dowolnych pól wykorzystywanych w systemie. Możemy tworzyć listy w strukturach drzewiastych, które możemy wykorzystywać jako atrybuty produktów.
Uprawnienia
LivoLINK umożliwia nadawanie uprawnień w zależności od roli w systemie do poszczególnych atrybutów oraz pozwala określić widoczność atrybutu i możliwość wprowadzania zmian na różnych etapach obsługi projektów tłumaczeniowych: podczas tworzenia i edycji zapytań, ofert, projektów, cenników i pozycji cennikowych.
Jednostki sprzedaży
W zakładce Jednostkach sprzedaży możesz tworzyć indywidualne jednostki wybierając atrybut z listy, określając jednostkę miary oraz ilość na jednostkę.
Dane podstawowe
LivoLINK pobiera dane kontrahentów z bazy GUS. W zakładce Kontrahenci podajemy numer NIP, a pozostałe dane pobierają się automatycznie.
Dane rozliczeniowe
Określ Grupę Cenową.
Określ domyślną walutę, rejestr i częstotliwość wysyłania faktur.
Uzupełnij pozostałe dane rozliczeniowe: nr konta, termin płatności, itd.
Livo TRANSLATE

Określ parametry usługi LivoTranslate:

  •  wartość abonamentu rocznego
  •  datę ważności
  •  ilość znaków w pakiecie
  •  cenę pakietu

Możesz również uruchomić darmowy okres próbny.

Dodawanie nowego cennika
W Panelu wejdź w Cenniki.
Kliknij Dodaj i wprowadź nazwę cennika, określ jego walutę oraz grupę cenową.
Ustalanie pozycji cennikowych
Przejdź do zakładki Pozycje cennika.
Kliknij Dodaj, wybierz produkt, określ jego atrybuty i cenę jednostkową.
Edycja pozycji cennikowych
Można dowolnie edytować już ustalone pozycje cennikowe.
W tym celu kliknij na wybrany cennik i przejdź do sekcji Pozycje cennika.
Dodawanie profili
Wejdź w Konfigurację > Uprawnienia Użytkowników > Dodaj
Wprowadź nazwę Profilu Użytkownika i wybierz zakres jego uprawnień.
Szczegółowe określenie uprawnień
W utworzonym profilu przejdź do zakładki Szczegóły uprawnień.
Wybierz sekcję i w zakładce Uprawnienie określ czy Użytkownik będzie miał do niej dostęp poprzez zaznaczenie lub odznaczenie pola wyboru.
Uprawnienia do zasobów

W zakładce Uprawnienia do zasobów określ konkretne czynności jakie Użytkownik będzie mógł wykonywać w odniesieniu do wybranego zasobu:

  • Wykonanie
  • Widoczność
  • Zmiana podczas edycji
  • Widoczność podczas tworzenia
  • Zmiana podczas tworzenia
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram