+48 572 896 777poland@livolink.com

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi LivoLINK, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy usługi internetowej LivoLINK.

2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do usługi LivoLINK stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przez firmę Livo sp. z o.o., Al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000844469.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia dostępu do usługi „LivoLINK” określający zasady korzystania przez Usługobiorcę i Użytkownika z usługi LivoLINK udostępnianej przez Usługodawcę.

2. Usługodawca – Livo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-315) przy Al. Wincentego Witosa 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000844469, posiadająca numer NIP: 9462697425; numer REGON: 386211054, o kapitale zakładowym w wysokości 50000,00 zł.

3. Usługobiorca – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi.

4. Usługa – dostęp do Aplikacji pod nazwą LivoLINK, udostępnianej Usługobiorcy na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin.

5. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.

6. Instancja – indywidualny dostęp do Aplikacji dla Usługobiorcy, na który składa się osobna baza danych zarządzana za pomocą Aplikacji oraz zestaw ustawień konfiguracyjnych. W ramach jednej Instancji z Aplikacji może korzystać wielu Użytkowników, korzystających z dostępu przydzielanego im przez Usługobiorcę.

7. Użytkownik – osoba posiadająca indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z Aplikacji.

8. Administrator – Użytkownik posiadający najwyższy możliwy poziom uprawnień w danej Instancji, będący Użytkownikiem, który założył Instancje lub Użytkownikiem, któremu te uprawnienia zostały nadane.

9. Login – indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.

10. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi. Za poufność hasła odpowiada Użytkownik. Czynności i działania podjęte po zalogowaniu się przez Użytkownika, uznaje się za podjęte przez niego

11. Konto Użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień.

12. Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach Usługobiorcy, służące do komunikacji z Usługą.

13. Umowa – porozumienie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, a Usługobiorca do wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Abonamentu.

14. Okres rozliczeniowy – okres trwający jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

15. Okres przedłużenia – okres, za jaki Usługobiorca przedłuża ważność usługi dokonując płatności.

16. Abonament/plan abonamentowy – wybrany wariant Aplikacji, wpływający na zakres usługi i jej składniki – opłatę abonamentową, funkcje oraz dostępne limity, opisany szczegółowo na stronie www.livolink.com lub w formie odrębnego porozumienia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.

17. Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje Aplikacja. Składają się na nie takie elementy, jak serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie.

18. API – zestaw reguł i protokołów określających, jak oprogramowania lub ich komponenty powinny się komunikować ze sobą.

§ 3. Zawarcie umowy

1. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą zaakceptowania przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu i planu abonamentowego.

2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niniejszy Regulamin świadczenia usługi jest wiążący w zakresie korzystania przez niego z Aplikacji LivoLINK. Korzystając z Aplikacji LivoLINK Usługobiorca wyraża pełne zrozumienie i zgodę na niniejszy Regulamin. 

3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszego Regulaminu świadczenia usługi, lecz takie zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną, a zmiany abonamentu będą miały zawsze skutek od kolejnego okresu abonamentowego. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o proponowanym brzmieniu zmienionego Regulaminu (lub tylko tych jego postanowień, które podlegają zmianom) co najmniej na 1 miesiąc przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany. W przypadku braku zgody Usługobiorcy na proponowaną zmianę Regulaminu, jeśli zmiany powodują zmianę zakresu świadczonej usługi lub wpływają na cenę (plan abonamentowy), może rozwiązać Umowę z dniem bezpośrednio poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanej zmiany, przesyłając do Usługodawcy zawiadomienie o rezygnacji.

4. Jeżeli Usługobiorca nie odstąpi od Umowy zgodnie z ustępem poprzednim, zmieniony Regulamin stanie się częścią Umowy, a Usługobiorca będzie związany niniejszym Regulaminem od dnia wejścia w życie proponowanej zmiany.

§ 4. Prawa autorskie

1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu LivoLINK należą do Livo Sp. z o.o. z siedzibą: Lublin, Al. Wincentego Witosa 3. Prawa autorskie związane z Serwisem LivoLINK podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) czy „Livo” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-315) przy ul. Witosa 3.

2. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia Usługi, w tym posiada wszelkie wymagane prawem zgody do dalszego udostępniania Serwisu LivoLINK Usługobiorcy na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się naprawić Usługobiorcy wszelkie szkody i zwolnić z jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie gdyby do Usługobiorcy jakiekolwiek osoby trzecie kierowały swoje roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, z tytułu korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu LivoLINK zgodnie z Regulaminem.

3. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.

4. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.

5. Aplikacja jest prawnie chroniona. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386).

§ 5. Wymagania techniczne

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej.

2. Dostępność usługi jest wyłączona w przypadku:

1)  wystąpienia awarii Infrastruktury Serwerowej w wyniku siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, na które Usługodawca nie ma wpływu, wywołane przez siły natury lub osoby trzecie, których następstwem jest brak dostępu do Aplikacji lub jej funkcjonalności lub ograniczenia w sposobie korzystania z niej; za przykład siły wyższej rozumie się stan braku świadczenia usług koniecznych dla utrzymania Aplikacji;

2)  wystąpienia przerw w dostępie do Usługi w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Infrastruktury Serwerowej, pod warunkiem powiadomienia Usługobiorcy z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem (w tym co najmniej 1 doba będzie dniem roboczym) o planowanych pracach i terminie ich zakończenia, przy czym Usługodawca zobowiązuje się prowadzić planowe prace w dni robocze po godzinie 17:00 i przed godziną 7:00 oraz w weekendy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji, w tym jej modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Aplikacji dla Usługobiorcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.

4. Działanie Aplikacji może być uzależnione od konfiguracji opcji przeglądarki.

5. Wystąpienie okoliczności powołanych w niniejszym paragrafie nie stanowi nienależytego wykonania Umowy i nie uprawnia do bonifikat czy rabatów w stosunku do wybranego Abonamentu.

§ 6. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.

2. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji poprzez pocztę elektroniczną support@livolink.com oraz do dodatkowych form wsparcia technicznego, zależnych od wybranego Abonamentu.

3. Usługobiorca oraz Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.

W szczególności Usługobiorca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie Dane Osobowe mogą zostać przekazane do Aplikacji LivoLINK zgodnie z obowiązującymi Przepisami o Ochronie Danych oraz że treści przesłane do Aplikacji LivoLINK nie naruszają obowiązujących przepisów ani praw osób trzecich.

4. Usługobiorcy nie wolno używać Aplikacji LivoLINK w sposób niezgodny z prawem lub w inny sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć lub zakłócać działanie LivoLINK.

5. Usługobiorca i Użytkownik korzystający z Aplikacji obowiązany jest korzystać ze sprzętu teleinformatycznego gwarantującego zachowanie poufności informacji, przy wykorzystaniu bezpiecznego połączenia z Internetem. Usługobiorca i Użytkownik potwierdzają posiadanie świadomości, że korzystanie z przygodnego sprzętu, np. w kawiarenkach internetowych, może nieść ryzyko utraty danych lub nieautoryzowanego dostępu, za co ponosić będzie odpowiedzialność.

6. Usługobiorca i Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca może wykorzystywać logo i nazwę firmy Usługobiorcy w celach marketingowych poprzez ich umieszczenie na liście referencyjnej znajdującej się na stronie internetowej Usługodawcy, a Usługobiorca zgadza się na ich wykorzystanie w tym celu. Usługobiorca ma prawo, w każdym czasie, wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego logo i/lub nazwy firmy, w celu, o którym mowa powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy Usługodawcy poland@livolink.com.

8. Usługobiorca obowiązany jest do uiszczenia opłat abonamentowych. Brak uiszczenia opłat może spowodować wyłączenie lub zawieszenie świadczenia Usługi.

§ 7. Prawa i obowiązki Usługodawcy, ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.

3. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w szczególności obowiązku zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Aplikacji, Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane:

   a) niespełnieniem wymagań technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji i wystąpieniem innych okoliczności powołanych w § 5 Regulaminu,

   b) działaniem osób trzecich,

   c) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

4. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Usługobiorcę.

6. Mimo że Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe środki, aby zapewnić wysoką jakość usług i funkcjonalność Aplikacji LivoLINK, to nie udziela żadnych gwarancji co do tego, że Aplikacja LivoLINK będzie wolna od błędów, nieprzerwana, lub dostępna w każdym momencie. W związku z tym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe niedostępności lub ograniczenia dostępu do Aplikacji LivoLINK wynikające z przyczyn technicznych, zależności od usług stron trzecich oraz innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie, jak też Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wynikające z działania lub nieprawidłowości w działaniu Aplikacji, w stosunku do Usługobiorcy i Użytkowników, chyba że takie ograniczenie odpowiedzialności jest ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Usługodawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usługi oraz API LivoLINK w przypadku korzystania z nich przez Usługobiorcę lub Użytkownika niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji zamieszczonych w Serwisie przez jego Użytkowników, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji, które mogą stanowić przedmiot udostępnienia.

9. Usługodawca może dezaktywować dowolnego Użytkownika systemu, jeśli zachodzi przesłanka korzystania przez niego z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, gdy Użytkownik podaje niewłaściwe dane, czy informacje lub zamieszcza informacje, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie charakteru przestępczego lub mogące stanowić przestępstwo. W szczególności Usługodawca może wezwać Użytkownika do przedłożenia wyjaśnień, od których treści uzależnia powtórne aktywowanie Użytkownika.

10. Usługodawca gwarantuje, że dostęp do danych Usługobiorcy jest możliwy tylko dla pracowników Usługodawcy, niepowiązanych z innymi podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze gospodarczym tożsamym z działalnością Usługobiorcy i jest on ograniczony do działań niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania aplikacji. Usługodawca przyjmuje do wiadomości fakt, że wszelkie dane Usługobiorcy mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu aktualnych przepisów prawa.

11. Usługodawca zapewnia również, że Aplikacja posiada wszelkie zabezpieczenia organizacyjne i systemowe na wysokim poziomie bezpieczeństwa (szyfrowanie), w tym cyberbezpieczeństwa, które uniemożliwiają dostęp do jakichkolwiek informacji poufnych Usługodawcy w Serwisie osobom nieuprawnionym, z zastrzeżeniem przestrzegania przez Usługobiorcę i jego Użytkowników warunków bezpieczeństwa określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Opłaty

1. Za dostęp do Aplikacji Usługobiorca ponosi opłatę abonamentową w wysokości określonej w planie abonamentowym dostępnym na stronie www.livolink.com lub indywidualnie ustalonym z Usługodawcą. W przypadku planu indywidualnie ustalonego z Usługodawcą stanowi on integralny załącznik do niniejszej Umowy.

2. Usługodawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe uiszczanie wszelkich opłat abonamentowych na rzecz Usługobiorcy zgodnie z planem abonamentowym. Jeżeli Usługobiorca nie uiści opłaty abonamentowej lub jakiejkolwiek innej kwoty należnej Usługodawcy w wymaganym terminie Usługodawca ma prawo rozwiązać konto danej instancji i Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz trwale usunąć wszystkie dane i kopie zapasowe Usługobiorcy, z tym zastrzeżeniem, że przed trwałym usunięciem tych danych i kopii zapasowych, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę na piśmie wyznaczając ostateczny termin na zaspokojenie wierzytelności.

3. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

4. Usługobiorca ma obowiązek wywiązać się z wszelkich obowiązków uiszczenia wszelkich podatków i opłat wynikających z Abonamentu, w tym podatku VAT. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zasady opodatkowania mogą się różnić w szczególności w stosunku do Usługobiorców spoza obszaru Unii Europejskiej.

§ 9. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

1. Czas trwania Umowy określa plan Abonamentowy Usługobiorcy. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie przed końcem uzgodnionego okresu Abonamentu Usługobiorcy i wchodzi w życie z końcem aktualnie obowiązującego okresu Abonamentu. W pozostałych przypadkach opłacenia opłaty abonamentowej, okres obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu o dodatkowy okres odpowiadający uzgodnionemu okresowi Abonamentu Usługobiorcy. Okres obowiązywania Umowy nie ulega przedłużeniu w przypadku jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poland@livolink.com. Jeżeli Usługobiorca podejmie decyzję o rozwiązaniu Umowy przed końcem uzgodnionego okresu Abonamentu, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do żądania jakiejkolwiek części należnej lub już uiszczonej opłaty abonamentowej.

2. W przypadku zmiany ceny abonamentu dotyczącej przyszłego okresu abonamentowego Usługobiorca może wypowiedzieć umowę:

a) ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego lub

b) przedłużyć okres rozliczeniowy do 6 miesięcy na dotychczasowych warunkach cenowych, w przypadku kontynuowania Umowy ponad powołany okres Usługobiorca zostanie obciążony opłatą wyrównawczą w wysokości sumy kwot zmiany ceny abonamentu w okresie przedłużonego okresu rozliczeniowego.

3. O zamiarze zmiany ceny abonamentu Usługobiorca zostanie poinformowany nie później niż 3 miesiące przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.

§ 10. API

W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z API LivoLINK Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z API w sposób zgodny z prawem, z postanowieniami Regulaminu oraz zgodnie ze wskazówkami korzystania z API przekazanymi przez Usługodawcę. Korzystając z API Usługobiorca ma możliwość pobierania, dodawania, usuwania i edytowania danych zawartych w Aplikacji, realizując te działania na własną odpowiedzialność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania API, w tym również wykorzystania go w sposób generujący zbędne lub nadmierne obciążanie serwera, Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w sposobie wykorzystania API, zgodnych z zaleceniami Usługodawcy. Brak wprowadzenia stosownych modyfikacji pomimo wezwania skierowanego poprzez pocztę email może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem możliwości korzystania z API.

§ 11. Bezpieczeństwo danych

1. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Aplikacji przez Usługobiorcę.

2. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.

3. Wszystkie dane wprowadzane bezpośrednio, poprzez API, pobierane za pomocą dostępnych integracji utrzymywane są na Infrastrukturze Serwerowej znajdującej się na terenie Unii Europejskiej.

4. Kopie zapasowe danych tworzone są nie rzadziej niż co 24 godziny i utrzymywane przez okres nie krótszy niż 30 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej.

5. Usługodawca może wykorzystywać zgromadzone w Aplikacji dane w celu przeprowadzania analiz wykorzystania funkcji Aplikacji, zrozumienia sposobu pracy Użytkowników, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz opracowywania nowych lub ulepszonych funkcji Aplikacji, w tym mechanizmów podpowiedzi i predykcji opartych o rozwiązania machine learning. Jeżeli w tym celu konieczne będzie przeanalizowanie danych firm lub osób, jakie zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Aplikacji, analiza taka może być przeprowadzona wyłącznie na danych zanoimizowanych i zagregowanych.

6. Operator Aplikacji LivoLINK zastrzega, iż wszelkie próby: uzyskania dostępu do informacji zapisanych w systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie oraz zakłócenia pracy serwisu, podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą ścigane na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).

7. Usługodawca oświadcza, że poddał się procesowi certyfikacji, w zakresie bezpieczeństwa danych oraz posiada certyfikat bezpieczeństwa danych, zgodnie z normą ISO 27001.

§ 12. Reklamacje i rozwiązanie umowy

1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres support@livolink.com bądź listownie, do siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje opisujące adres, pod jakim dostępna jest Aplikacja, dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.

4. Jeżeli w wyniku zaistnienia przyczyn powołanych w zgłaszanej i uznanej reklamacji Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty i darmowe okresy korzystania z Aplikacji. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe.

5. W przypadku obniżonej opłaty za korzystanie z Usługi w wyniku długoterminowego zobowiązania wynoszącego krotność okresu rozliczeniowego Umowa pozostaje wiążąca do momentu zakończenia wszystkich okresów rozliczeniowych objętych porozumieniem, na skutek którego występuje obniżona płatność.

6. Istnieje możliwość zakończenia dostępu do Aplikacji i rozwiązania Umowy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego na wyraźną prośbę Usługobiorcy, nie powoduje to jednak refundacji wniesionych opłat.

7. W razie rozwiązania Umowy, odstąpienia od niej lub jakichkolwiek skutków zakończenia świadczenia Usług przez Usługodawcę, Usługodawca zapewni Usługobiorcy czas na wykonanie migracji danych zawartych w Serwisie na inne serwery za pomocą API, w terminie ustalonym przez Strony, nie krótszym niż 14 dni od zakończenia świadczenia Usług.

§ 13. Procedury reagowania na zgłoszenia usługobiorcy

1. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia aplikacji oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania Aplikacji i nie spowodują utraty danych.

2. Zgłoszenia związane ze wsparciem w korzystaniu z Aplikacji, w tym z jej ewentualnym błędnym działaniem mogą być przesyłane przez Usługobiorcę pocztą elektroniczną, z adresu email będącego loginem Użytkownika w aplikacji LivoLINK, na adres support@livolink.com, lub telefonicznie, jeżeli wybrany przez Usługodawcę pakiet przewiduje te formy świadczenia wsparcia technicznego.

3. Usługodawca przyjmuje, że zgłoszenie przekazane przez pocztę email oraz poprzez chat online przez zalogowanego Użytkownika jest zgłaszane rzeczywiście przez niego. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie możliwości komunikacji przez chat online lub poprzez adres email osobie trzeciej, która, wskutek tego poda się za Usługobiorcę.

4. Zgłoszenia związane ze zmianą Umowy, danych Użytkowników, korekt w płatnościach, przyznawaniu dostępu do LivoLINK, zmian loginów oraz eksportu danych wymagają zgłoszenia w formie wiadomości email na adres poland@livolink.com. Zgłoszenie tego typu musi zostać wysłane przez osobę będącą Administratorem konta, której konto nie zostało usunięte i które jest ważne lub wygasło nie wcześniej niż 14 dni temu, z adresu email będącego loginem w LivoLINK.

5. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia przez Administratora stosowne zmiany mogą zostać wykonane po przesłaniu skanu pisemnego zlecenia ich wykonania podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy. W przypadku wątpliwości dotyczących intencji wprowadzanych zmian lub jakichkolwiek innych zastrzeżeń Usługodawca ma prawo zarządzać dostarczenia oryginału pisma zlecającego wprowadzenie zmian przed ich wprowadzeniem. Usługodawca i Usługobiorca przyjmują, że przesłany skan zlecenia jest dokumentem wystarczającym i Usługodawca nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje wprowadzonych zmian.

6. Odblokowanie dostępu do konta zablokowanego wskutek nieprawidłowo wpisanego hasła może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia telefonicznego, poprzez chat online oraz poprzez zgłoszenie przez pocztę email. Wymagane jest wskazanie adresu instancji oraz loginu zablokowanego Użytkownika.

7. Jeżeli Usługobiorca lub Użytkownik zgłosi Usługodawcy opinię o Aplikacji lub sugestię dotyczącą zmiany (np. poprawy, modyfikacji lub rozbudowy Aplikacji) Usługodawcy przysługuje prawo do wykorzystania przesłanej opinii lub sugestii, zaś Usługobiorca lub Użytkownik przesyłając opinię lub sugestię udziela Usługobiorcy wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej oraz bezpłatnej licencji na wszelkie prawa niezbędne do stworzenia, opublikowania, powielania, rozpowszechniania, modyfikacji i adaptacji dzieła będącego wynikiem otrzymanej sugestii, w tym publicznego wyświetlania, wykonywania i wykorzystywania sugestii do dowolnego celu.

8. Usługodawca nie ma obowiązku wprowadzania zgłoszonych zmian Aplikacji oraz wprowadzonych danych. W ustalonych okolicznościach Usługodawca może zaproponować wprowadzenie określonych zmian odpłatnie, na bazie indywidualnie przygotowanej wyceny lub w ramach wsparcia świadczonego w związku z wybranym przez Usługobiorcę pakietem.

§ 14. Ochrona danych osobowych

1. Korzystanie z Aplikacji oznacza, że Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego, osób go reprezentujących lub które działają w jego imieniu w celu umożliwienia korzystania z Aplikacji i przydzielania dostępu. Usługobiorca odpowiada za realizację obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, którymi się posługuje lub które świadczą usługi bądź pracę na jego rzecz.

2. Administratorem danych osobowych dla danych dotyczących osób wskazanych w ustępie powyżej jest Usługodawca.

3. Administratorem danych osobowych innych osób, które zamieszczone zostaną w dokumentach i materiałach pochodzących od Usługobiorcy jest ten Usługobiorca, który udziela upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez niego pozyskanych Usługodawcy. Celem tego powierzenia jest zapewnienie serwisu Aplikacji przez podmioty świadczące w tym zakresie obsługę Usługodawcy, na co Usługobiorca wyraża zgodę.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie danych dla zapewnienia zdolności automatycznego uczenia się Aplikacji i zwiększania jej funkcjonalności oraz dokładności. Usługobiorca zapewnia i gwarantuje, że takie dane w przedmiotowym procesie podlegają automatycznemu przekształceniu w sposób gwarantujący brak możliwości ustalenia ich pierwotnej treści oraz podmiotu od którego pochodziły. 

§ 15. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1.   Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi w dacie obowiązywania umowy przepisami prawa.

2.   Przetwarzanie przez Usługodawcę odbywa się w imieniu Usługobiorcy i polega na świadczeniu usług udostępnienia aplikacji.

3.   Przetwarzanie realizowane jest w celu wykonania usługi, w niezbędnym zakresie
i proporcjonalnie do celu.

4.   Przetwarzanie realizowane będzie w okresie realizacji usługi udostępnienia aplikacji.

5.   Usługodawca zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się do zachowania tajemnicy.

6.   Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Usługodawca wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku zapewni:

a.   pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych,

b.   zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

c.   zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

d.   regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

7.   Usługodawca zapewni, iż każda osoba przetwarzająca w jego imieniu dane osobowe powierzone do przetwarzania będzie posiadała indywidualne, imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

8.   Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z usług innych podmiotów przetwarzających, z którymi stale współpracuje i którzy zapewniają zabezpieczenie danych osobowych na poziomie co najmniej równym Usługodawcy. Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu, który wymaga uzasadnienia.

9.   Usługodawca zobowiązany jest poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne pomóc Usługobiorcy wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

10. Usługodawca zobowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomóc Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

11. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym porozumieniu oraz umożliwia Usługobiorcy lub audytorowi upoważnionemu przez Usługobiorcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

12. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać Usługobiorcy informację o stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 33 ust. 3-5 RODO.

13. Usługodawca zobowiązany jest do udzielania na żądanie Usługobiorcy wszelkich informacji nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania od Usługobiorcy wysłanego drogą elektroniczną na adres wykorzystywany do kontaktów pomiędzy stronami lub na piśmie listem poleconym, z następującymi zastrzeżeniami:

a.   w przypadku naruszenia ochrony danych Usługodawca informuje Usługobiorcę bez jego żądania nie później niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia

b.   w przypadku terminów nałożonych na Usługobiorcę przez organ Administracji lub sąd Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie pozwalającym Usługodawcy na zachowanie terminu wskazanego przez organ Administracji lub sąd.

14. O planowanych audytach, o których mowa w ust. 11 Usługobiorca poinformuje Usługodawcę na minimum 7 dni przed planowanym terminem jego dokonania.

§ 16. Obowiązek informacyjny Usługodawcy

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) Administrator Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Livo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-315) przy Al.  Wincentego Witosa 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000844469, posiadająca numer NIP: 9462697425; numer REGON: 386211054, o kapitale zakładowym w wysokości 50000,00 zł.

1a) Zakres danych osobowych obejmuje dane osobowe reprezentantów Usługobiorcy oraz osób uczestniczących w wykonywaniu Umowy oraz ich dane kontaktowe. 

2) W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z operatorem LivoLINK można się skontaktować przez e-mail: poland@livolink.com.

3) Cel przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

i) w celu zawarcia i realizacji Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do zawarcia i wykonania umowy lub ochrony interesów prawnych i ekonomicznych  Usługodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); a także w celu marketingu bezpośredniego świadczonych usług z zastrzeżeniem, że Usługobiorca uprawniony jest w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w tym celu, w sposób właściwy jak dla reklamacji. 

4) Pani/ Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy i podmiotów wykorzystujących dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, usługi księgowe i prawne, wyłącznie w zakresie koniecznym określonym zapisami niniejszego Regulaminu.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z Aplikacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Usługodawcę. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa lub zostaną trwale usunięte.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, chyba że przetwarzanie jest nadal niezbędne dla realizacji zawartej i wiążącej Umowy lub wynika z przepisu prawa. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8) Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest w szczególności brak możliwości zawarcia lub wykonania Umowy.

9) Usługodawca nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, ani profilowania.

§ 17. Pliki cookies

Aplikacja dla swego działania używa tzw. plików cookies. Cookies to informacja tekstowa zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się użytkownika z tego komputera. Użytkownik nie akceptujący plików cookies (tymczasowych) nie może korzystać z Aplikacji, przy czym zachowuje możliwość usuwania plików cookies zapisanych w pamięci urządzenia.

§ 18. Prawo właściwe

Wszelkie sprawy, spory wynikające z zawartej Umowy czy korzystania z Aplikacji rozpoznawane będę na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§ 19. Termin obowiązywania

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2023 r.

2. Zmiany Regulaminu wprowadza Usługodawca i oznacza ich termin obowiązywania.

           Usługodawca                                                                                  

Kraków, dnia 14 listopada 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia dostępu do usługi LivoLINK

WARUNKI USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW

Usługodawca zapewnia dostępność i nieprzerwane działanie Aplikacji, tj. zapewnienie stabilnego, zgodnego z najlepszą wiedzą stanu, działania Aplikacji, przez nie mniej niż 99,0% czasu świadczenia Usług w danym roku kalendarzowym oraz przez nie mniej niż 99,0% czasu świadczenia Usług w miesiącu. Przyjmuje się zatem, że maksymalny czas usuwania Błędów Krytycznych oraz wszystkich ewentualnych niezaplanowanych przerw w świadczeniu Usług lub niedostępności Usług spowodowanych problemami po stronie Usługodawcy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 8 godzin, przy czym w ciągu jednego dnia czas ten nie może przekroczyć 4 godzin lub 8 godzin w odstępie między godziną 17:00 a godziną 7:00 kolejnego dnia.

 Czas reakcjiCzas naprawy
Błąd Krytycznydo 2 godzin roboczych4 godziny robocze
Błąd Zwykłydo 4 godzin roboczych8 godzin roboczych

     Godziny Robocze – od poniedziałku do piątku 8:30 – 17:00

Czas reakcji – czas pomiędzy zgłoszeniem problemu przez przedstawiciela Usługobiorcy a potwierdzeniem przez przedstawiciela Usługodawcy, że zgłoszenie jest zasadne oraz kompletne – w szczególności, że otrzymał komplet informacji pozwalający na odtworzenie sytuacji w środowisku testowym w celu diagnozy, przygotowania i przetestowania procedury naprawiającej awarię

1.         Czas naprawy – czas liczony od przyjęcia zgłoszenia przez Usługodawcę do czasu wdrożenia procedury naprawczej, która usunie błąd i jego skutki lub w uzasadnionych przypadkach, gdy proces ten nie może być zrealizowany w takim czasie (np. wymaga długotrwałych testów), przedstawienie czasowego obejścia problemu, z którego można skorzystać do czasu, gdy wszystkie przyczyny i skutki awarii zostaną usunięte

2.         Błąd Krytyczny – awaria Aplikacji, która prowadzi do czasowego lub trwałego zatrzymania eksploatacji Aplikacji lub utraty danych lub naruszenia ich spójności, w wyniku której bieżące działanie Aplikacji jest niemożliwe.

Z definicji Błędu Krytycznego wyłączone są takie rodzaje nieprawidłowości, których wystąpienie nie wpływa na możliwość bieżącego działania Aplikacji, nie ma charakteru globalnego (np. dotyczy pojedynczych użytkowników lub jednostkowej danej (np. konkretnej oferty, pliku)

Błąd Zwykły – nieprawidłowości Aplikacji powstałe m.in. po zainstalowaniu aktualizacji, powodujące problemy w bieżącym działaniu Aplikacji, w tym uniemożliwiające używanie niektórych funkcji Aplikacji, lecz nieblokujące wykonywania jej podstawowych funkcji.

W przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa powyżej, Usługobiorca jest uprawniony do naliczenia kary umownej na następujących zasadach:

a)     w przypadku przekroczenia czasu naprawy Błędu Zwykłego, za każde 2 godziny przekroczenia czasu, w wysokości 2% abonamentu miesięcznego netto

b)     w przypadku przekroczenia czasu naprawy Błędu Krytycznego, za każde 2 godziny przekroczenia czasu, w wysokości 5% abonamentu miesięcznego netto

Kary umowne są wymagalne z upływem terminu wskazanego w nocie obciążeniowej, nie krótszego niż 14 dni, bez konieczności odrębnego wzywania do zapłaty. Kary mogą zostać potrącone z abonamentem za dany miesiąc lub kolejne miesiące.

           Usługodawca                                                                                  

Kraków, dnia 14 listopada 2023 r.

Zamów dostęp

Wypełnij formularz i zamów dostęp do wersji demo.