Definicje

LivoLINK
Języki
Użytkownicy
Produkty i usługi
Grupa klienta
Grupy dostawcy
Specjalizacje
Kompetencje tłumacza
Cenniki
Rejestry dokumentów
Waluty
Język oznacza się w LivoLink za pomocą nazwy oraz dwucyfrowego symbolu, wywodzącego się z międzynarodowej klasyfikacji języków ISO 639-1. Wszystkie języki zawarte w tej klasyfikacji są wbudowane i skonfigurowane w systemie. System bierze pod uwagę odmiany terytorialne danego języka, w przypadku np. języka niemieckiego – wariant austriacki oraz szwajcarski. Edycja języków nie jest dostępna dla Użytkownika.
Zastosowanie

Język źródłowy oraz język docelowy stanowią podstawowe parametry każdej usługi tłumaczeniowej. Określa się je dla pozycji cennikowych. Kombinacja językowa może mieć wpływ na koszt danej usługi.

W systemie istnieją trzy rodzaje Użytkowników:

  • Firma
  • Klient
  • Dostawca

Każdy z nich posiada swój odrębny Panel z odpowiednim zakresem uprawnień, który określa i modyfikuje Administrator Firmy.

Zastosowanie

Podział Użytkowników służy do nadania im odpowiednich uprawnień do logowania oraz korzystania z funkcjonalności systemu.

Firma

Podział Użytkowników służy do nadania im odpowiednich uprawnień do logowania oraz korzystania z funkcjonalności systemu.

Klient

podmiot, który korzysta z usług Firmy

DOSTAWCA

podmiot, który dostarcza usługi Firmie

LivoLINK umożliwia tworzenie produktów i usług. Firma może w zależności od swoich potrzeb zdefiniować dowolne atrybutów i jednostki sprzedaży .

Zastosowanie

Precyzyjne określenie atrybutów i jednostek sprzedaży produktów i usług zapewnia automatyzację procesu wyceny.

Grupy Klientów pozwalają kategoryzować Klientów według wybranych przez Firmę kryteriów, np. wielkości i częstotliwości zleceń lub innych istotnych kryteriów.

Zastosowanie

Umożliwia tworzenie odrębnych cenników dla danych grup, ma zastosowanie w statystykach i poziomach obsługi Klienta.

Grupy Dostawców pozwalają kategoryzować tłumaczy według wybranych przez Firmę kryteriów, np. jakości przekładu, ceny lub innych istotnych elementów.

Zastosowanie

Grupy Dostawców są stosowane w procesie wyboru tłumacza. Każda z nich posiada indeks, który decyduje o miejscu w rankingu Dostawców. Im niższy indeks - tym wyższy priorytet.

LivoLINK umożliwia tworzenie produktów i usług. Firma może w zależności od swoich potrzeb zdefiniować dowolne atrybutów i jednostki sprzedaży.

Zastosowanie

Jest atrybutem usługi tłumaczeniowej, wykorzystuje się ją do precyzyjnego doboru tłumacza. Posiada zastosowanie przy wyborze oraz działaniu silnika tłumaczeniowego. Zasoby oznaczone w zależności od specjalizacji mogą służyć jako dane do uczenia maszynowego.

Przykładowe specjalizacje

Jest atrybutem usługi tłumaczeniowej, wykorzystuje się ją do precyzyjnego doboru tłumacza. Posiada zastosowanie przy wyborze oraz działaniu silnika tłumaczeniowego. Zasoby oznaczone w zależności od specjalizacji mogą służyć jako dane do uczenia maszynowego.

Medycyna i farmacja

Badania kliniczne
Leki i suplementy
Rejestracja produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Instrumenty i narzędzia medyczne
Kardiologia
Onkologia
Ortopedia
Dermatologia
Reumatologia
Laryngologia
Gastrologia
Kardiologia
Okulistyka
Stomatologia

Infrastruktura i budownictwo

Budownictwo drogowe (FIDIC)
Budownictwo ogólne
Stolarka okienna i drzwiowa
Instalacje budowlane
Materiały budowlane
Architektura

Przemysł i technika

Maszyny i urządzenia/Budowa maszyn
Energetyka
AGD, RTV
Wentylacja i klimatyzacja
Elektronika
Motoryzacja
Spawalnictwo, przem. metalowy, hutnictwo
Meble i wyposażenie wnętrz
Przemysł morski (platformy wiertnicze, górnictwo głębinowe)
Kolejnictwo
Lotnictwo
Przemysł wydobywczy
Militaria
Normy i certyfikaty techniczne

Nauki przyrodnicze

Biologia
Chemia
Biotechnologia
Rolnictwo
Weterynaria
Ochrona środowiska
Geologia
Fizyka i astronomia

Moda i uroda

Kosmetologia
Odzież, obuwie i akcesoria
Artykuły dziecięce
Odnowa biologiczna

Artykuły spożywcze

Artykuły spożywcze
Etykiety eksportowanych wyrobów spożywczych (zgodne z regulacjami kraju eksportu)

IT

IT ogólne
IT oprogramowanie
IT sprzęt komputerowy
Gry komputerowe

Marketing i social media

Marketing i social media
Marketingowe tłumaczenia kreatywne
Dziennikarstwo

Nauki humanistyczne i kultura

Nauki humanistyczne artystyczne (kultura, sztuka, historia sztuki, filologia, muzykologia, filozofia)
Nauki humanistyczne social science (historia, archeologia, socjologia, psychologia, ekonomia i antropologia)

Określają zakres umiejętności tłumacza. W skład kompetencji mogą wchodzić:

  • Języki (kombinacje językowe)
  • Styl dokumentu
  • Specjalizacja
Zastosowanie

Pełnią kluczową rolę przy wyborze Dostawcy. Decydują o pozycji w rankingu, która określa kolejność otrzymywania zleceń przez tłumaczy.

LivoLINK umożliwia kreowanie cen dla produktów i usług w zależności od ich atrybutów.

Zastosowanie

Firma może tworzyć wiele różnych cenników. Może również stosować różne cenniki w zależności od Grupy Klienta.

Cennik Firmowy​​ (ogólny)

Zawiera standardowe ceny wszystkich dostępnych produktów i usług które oferuje firma. Firma może stworzyć dowolną ilość cenników przypisując je do Grupy Klienta.

Cennik Klienta​

Zawiera indywidualne ceny produktów i usług dla konkretnego Klienta. Ceny z cennika Klienta maja wyższy priorytet niż ceny cennika Firmowego.

Cennik Dostawcy​​

Zawiera ceny usług dostarczanych przez poszczególnych Dostawców.​​​

Rejestr dokumentów jest to zbiór dokumentów o określonej specyfice.

Zastosowanie

Firma może utworzyć dowolną ilość rejestrów w zależności od potrzeb.

Rejestry wbudowane i edytowalne

LivoLink posiada wbudowane rejestry dla 4 rodzajów dokumentów. Każdy z nich ma przypisany tylko jeden rejestr wraz z domyślną numeracją. Ich edycja nie jest dostępna dla Użytkownika. Firma może tworzyć dowolnie inne rejestry.

Zapytania
Oferty
Projekty
faktury

System jest zintegrowany z Europejskim Bankiem Centralnym oraz Narodowym Bankiem Polskim, z których pobiera kursy walut o godzinie określonej przez Organizację.

Zastosowanie

LivoLINK umożliwia stosowanie różnych walut w zależności od potrzeb Firmy. Operacje w obcych walutach są przeliczane na walutę lokalną (walutę Firmy). Dla krajów strefy Euro system będzie pobierał kursy walut z Europejskiego Banku Centralnego, a dla krajów spoza strefy – z banków centralnych poszczególnych krajów.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram